بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی

فهرست مطالب فصل اول:کلیات مراقبت به عنوان يك جزء اساسي در زمينه خدمات بهداشتي درماني به حساب مي آيد. در بين كليه مراقبت هاي ارائه شده در محيط هاي درماني مانند بيمارستان، مراقبت هاي پرستاري از اهميت بيشتري برخوردار است(1). ولزوم به کار گیری شواهد علمی در حرفه پرستاری...