بررسی ارتباط بین آگـاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ گیری

فهرست : فصل اول عنوان پژوهش:   بررسی ارتباط بین آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­گیری در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392   زمینه پژوهش:      نوزادان بستری حدود 10درصد نوزادان زنده متولد شده را شامل می گردد و تحت...