تولید کالوس از ریزنمونه های گیاهک نخود شیرینLathyrus odoratus L. تولید شده در شرایط کشت درون شیشه ای و باززایی از آن با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و اهداف در چند دهه گذشته با انجام تحقیقات متعدد در زمینه زیست فن آوری[1] کشاورزی، این بخش دارای جایگاه مهم و با ارزشی شده است. این روش این امکان را فراهم می سازد که با استفاده از فنون مختلف از قبیل دست ورزی ژنتیکی[2]، کشت بافت[3] و کشت سلول...