بهينه سازي خط تغليظ كارخانه فرآوري سنگ آهن به منظور توليد فولاد كيفي

بهينه سازي خط تغليظ كارخانه فرآوري سنگ آهن به منظور توليد فولاد كيفي

مقدمه صنايع فولادي جهان در حال حاضر موج دوم توليد فولاد را سپري مي كنند كه پيش بيني مي شود تـاحدود سه سال آينده، دوران آرامش توليد اين ماده فرا برسد. در اين صورت افزايش عرضه نسـبتبه تقاضا را براي فولاد و در نتيجه سنگ آهن شاهد خواهيم بود. شرايطي كه برعكس شرايط حاكم بر...