بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی

بررسی ژنز و نحوه تشکیل کانسار فسفات اسفوردی

مقدمه امروزه نیاز روزافزون بشر به مواد معدنی به عنوان تولید محـصولات مختلـف از جملـهفراورده های صنعتی بر همگان روشن و واضح گردیده است بـه گونـه ای کـه در بخـشاکتشاف ، بهره برداری و فراوری مواد مختلـف معـدنی میلیونهـا نفـر در سراسـر جهـانفعالیت می نمایند و در حال حاضر...