تحلیل فرایند آهنگری یک مقطع پیچیده آلومینیومی با استحکام بالا و بهینه سازی مراحل تولید آن

تحلیل فرایند آهنگری یک مقطع پیچیده آلومینیومی با استحکام بالا و بهینه سازی مراحل تولید آن

چکیده: بهبود خواص مکانیکی قطعات حاصل از فرایند آهنگری و مزایای ویژه آلیاژهای آلومینیوم موجب افزایش روزافزون استفاده از فرایند آهنگری برای تولید قطعات آلومینیومی در سطح گسترده ای شده است. هدف اولیه این پژوهش دستیابی به روش شبیه سازی اجزای محدود مناسب برای شبیه سازی...