مطالعه و بررسي ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن ميمه

 فهرست مطالب فصل اول: کليات نیروی انسانی، تأسیسات زیربنایی و مدیریت کارآمد در کنار منابع طبیعی زیرساخت­های توسعه پایدار جوامع را تشکیل می­دهند. منابع طبیعی بعنوان هدایای خدادادی نقشی بی بدیل در پروسه تولید ایفا می­کنند. کامیابی و رفاه روزافزون آدمی در پرتو علم و...