بررسی مرسریزاسیون و اولترا سونیک و کاربرد این دو در زمینه به دست آوردن خواصیات پارچه ها (نمونه موردی پارچه پنبه ای)

بررسی مرسریزاسیون و اولترا سونیک و کاربرد این دو در زمینه به دست آوردن خواصیات پارچه ها (نمونه موردی پارچه پنبه ای)

مقدمه : یکی از عملیاتی که روی پنبه انجام می شود، عمل مرسریزه می باشد که شامل تماس پنبه (اعم از نخ، الیاف یا پارچه) با محلول سود سوز آور و سپس شستشوی محصول در محلول رقیق اسید و پس استفاده از آب سرد به منظور خنثی کردن قلیایی و سر انجام خشک کردن محصول است. بر اثر...