مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانولوله کربنی

مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانولوله کربنی

فهرست مطالب فصل اول   آنزیم کولین اکسیداز یکی از انواع آنزیم‌های اکسیدوردوکتاز است. اكسيدوردوكتازها، كه حدود 25% از آنزیم‌های شناخته شده را تشكيل می‌دهند، نقش مهمي در متابوليسم سلول‌های زنده ايفا می‌کنند. اين گروه از آنزیم‌ها، شامل تمامي آنزیم‌هایی است كه واکنش‌های...