مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانولوله کربنی

مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانولوله کربنی

فهرست مطالب فصل اول   آنزیم کولین اکسیداز یکی از انواع آنزیم‌های اکسیدوردوکتاز است. اکسیدوردوکتازها، که حدود 25% از آنزیم‌های شناخته شده را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در متابولیسم سلول‌های زنده ایفا می‌کنند. این گروه از آنزیم‌ها، شامل تمامی آنزیم‌هایی است که واکنش‌های...