مقایسه بین دو شیوه‌ی تمرین شدید پلیومتریک و با وزنه بر آنزیمهای CK , LDH پلاسمای خون(نمونه موردی دانش آموزان پسر)

مقایسه بین دو شیوه‌ی تمرین شدید پلیومتریک و با وزنه بر آنزیمهای CK , LDH پلاسمای خون(نمونه موردی دانش آموزان پسر)

چکیده هدف از این تحقیق مقایسه بین دو شیوه ی تمرین شدیدپلیومتریک وباوزنه برآنزیم های کراتین کینـاز و لاکتات دهیدروژناز پلاسمای خون دانش آموزان پسرفوتبالیست و غیرورزشکاردوره متوسـطه بـود . روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و بر روی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه انجـام شـد ....