مقايسه بين دو شيوه‌ی تمرين شديد پليومتريک و با وزنه بر آنزيمهای CK , LDH پلاسمای خون(نمونه موردی دانش آموزان پسر)

مقايسه بين دو شيوه‌ی تمرين شديد پليومتريک و با وزنه بر آنزيمهای CK , LDH پلاسمای خون(نمونه موردی دانش آموزان پسر)

چکیده هدف از این تحقیق مقایسه بین دو شیوه ي تمرین شدیدپلیومتریک وباوزنه برآنزیم هاي کراتین کینـاز و لاکتات دهیدروژناز پلاسماي خون دانش آموزان پسرفوتبالیست و غیرورزشکاردوره متوسـطه بـود . روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و بر روي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه انجـام شـد ....