چاپ آنزيمي روي كالاي پنبه اي

چاپ آنزيمي روي كالاي پنبه اي

مقدمه: چاپ مجموعهاي از هنر، علم شيمي و مكانيك است كه ميتواند طرح و يا تصويري را بر سطحي مانند پارچه نقش بندد و يا پارچة ساده را زيباتر جلوه دهد.گرچه به طور معمول چاپ را رنگرزي موضعي و يا از بين بردن موضعي رنگ مي-خوانند، اما در بعضي از مواقع در پارچههايي كه نخهاي آن...