حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی

چکیده این پایان نامه فرایند خوردگی و عوامل تشدید آن را در محیطهای متفاوت نشان می دهد و روشهای مقابله با آن را بیان می کند. هدف آن است که خواننده با انواع سیستمهای حفاظت کاتدیک آشنا شود و اساس کار سیستمهای حفاظت کاتدیک را فرا بگیرد. آندهای مورد استفاده در هر سیستم...