انتخاب صفحه

شناسایی اینتگرونهای کلاس 1 و 2 در جدایه‌های اشریشیاکلای طیور گوشتی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و هدف کشف آنتی بیوتیک ها در اواخر دهه‌‌ی 1920 و آغاز استفاده از آنها در درمان و جلوگیری از عفونت در دهه‌ی1940 بدون شک یکی از پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ پزشکی در 100 سال گذشته است (دیویس، 2007، دیویس و دیویس، 2010). از آن زمان تا کنون...