آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح

آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح

مقدمه: اخيراً آنتنهاي هوشمند براي افزايش كارايي سيستمهاي راديويي بي سيم بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. اين سيستمهاي آنتن شامل تكنيكهاي گسترده اي است كه موجب تقويت سيگنال دريافتي، تضعيف همة سيگنالهاي تداخلي و افزايش ظرفيت به صورت عمده مي شود. يك آنتن هوشمند متشكل از...
بررسی عملکرد آنتن های در جهت یابی رادیویی

بررسی عملکرد آنتن های در جهت یابی رادیویی

مقدمه جهت ياب راديويي يك تكنولوژي سري است كه مركب ازعلم و هنر است. اگرچه تكنولوژي DF قابليت هاي بسياري را در بر دارد، اما همچنين محدوديت هايي را ايجاد مي كند. بنابراين بسيار اهميت دارد كه خريداران در هنگام خريد با اطلاع كافي بتوانند تصميم گيري كنند.تكنيك DF از زمان...
طراحي و ساخت ساختارهاي متامتريال يك بعدي و دو بعدي براي جهتي كردن تشعشع آنتن ميكرواستريپ

طراحي و ساخت ساختارهاي متامتريال يك بعدي و دو بعدي براي جهتي كردن تشعشع آنتن ميكرواستريپ

مقدمه : متامتريال هاي الكترومغناطيسي (MTMs) به صورت ساختارهاي الكترومغناطيسي همگن موثر با خواص غير معمول كه در طبيعت يافت نمي شوند، تعريف مي شوند. يك ساختار همگن موثر ساختاري است كه اندازه متوسط سلول ساختماني P خيلي كوچكتر از طول موج هدايتي است. موضوع MTM از سال 1967...