آنتن هوشمند آرایه فازی مسطح

آنتن هوشمند آرایه فازی مسطح

مقدمه: اخیراً آنتنهای هوشمند برای افزایش کارایی سیستمهای رادیویی بی سیم بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. این سیستمهای آنتن شامل تکنیکهای گسترده ای است که موجب تقویت سیگنال دریافتی، تضعیف همه سیگنالهای تداخلی و افزایش ظرفیت به صورت عمده می شود. یک آنتن هوشمند متشکل از...
بررسی عملکرد آنتن های در جهت یابی رادیویی

بررسی عملکرد آنتن های در جهت یابی رادیویی

مقدمه جهت یاب رادیویی یک تکنولوژی سری است که مرکب ازعلم و هنر است. اگرچه تکنولوژی DF قابلیت های بسیاری را در بر دارد، اما همچنین محدودیت هایی را ایجاد می کند. بنابراین بسیار اهمیت دارد که خریداران در هنگام خرید با اطلاع کافی بتوانند تصمیم گیری کنند.تکنیک DF از زمان...
طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

مقدمه : متامتریال های الکترومغناطیسی (MTMs) به صورت ساختارهای الکترومغناطیسی همگن موثر با خواص غیر معمول که در طبیعت یافت نمی شوند، تعریف می شوند. یک ساختار همگن موثر ساختاری است که اندازه متوسط سلول ساختمانی P خیلی کوچکتر از طول موج هدایتی است. موضوع MTM از سال 1967...