معرفی آنتن هوشمند و به کارگیری آن در مخابرات سلولی و بررسی اقتصادی و فنی آن

معرفی آنتن هوشمند و به کارگیری آن در مخابرات سلولی و بررسی اقتصادی و فنی آن

مقدمه رشد قابل توجه تلفن سلولی همراه با افزایش کـاربران شـبکه اینترنـت چشـم انـداز بـازاریگسترده از ترکیب این دو بمعنی سرویس های بی سیم دیتا بوجود آورده است. طبق برآوردهای انجام شده، در سالهای آتی سرویس های بی سـیم دیتـا بخصـوص سـرویس اینترنـت در سـطحجهان بسیار زیاد...
بررسی آنتن های هوشمند و پردازش باند و شکل دهی الگوی تشعشی (بررسی و شبیه سازی ساختارهای TDL,SDL)

بررسی آنتن های هوشمند و پردازش باند و شکل دهی الگوی تشعشی (بررسی و شبیه سازی ساختارهای TDL,SDL)

چکیده بر کسی‌ پوشیده ‌نیست که ‌برای ‌استفاده ‌از سرویس  های‌ باند پهن در سیستم های مخابراتی ‌بی سیم‌ و رفع نیازهای شبکه‌ های سلولی آینده باید آنها را تا حد ممکن هوشمند طراحی کرد و در این زمینه آنتن های هوشمند ا اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع آنتن هوشمند سیستمی مرکب...