معرفی آنتن هوشمند و به کارگیری آن در مخابرات سلولی و بررسی اقتصادی و فنی آن

معرفی آنتن هوشمند و به کارگیری آن در مخابرات سلولی و بررسی اقتصادی و فنی آن

مقدمه رشد قابل توجه تلفن سلولي همراه با افزايش كـاربران شـبكه اينترنـت چشـم انـداز بـازاريگسترده از تركيب اين دو بمعني سرويس هاي بي سيم ديتا بوجود آورده است. طبق برآوردهاي انجام شده، در سالهاي آتي سرويس هاي بي سـيم ديتـا بخصـوص سـرويس اينترنـت در سـطحجهان بسيار زياد...
بررسی آنتن های هوشمند و پردازش باند و شکل دهی الگوی تشعشی (بررسی و شبیه سازی ساختارهای TDL,SDL)

بررسی آنتن های هوشمند و پردازش باند و شکل دهی الگوی تشعشی (بررسی و شبیه سازی ساختارهای TDL,SDL)

چکیده بر کسی‌ پوشیده ‌نیست که ‌برای ‌استفاده ‌از سرویس  های‌ باند پهن در سیستم های مخابراتی ‌بی سیم‌ و رفع نیازهای شبکه‌ های سلولی آینده باید آنها را تا حد ممکن هوشمند طراحی کرد و در این زمینه آنتن های هوشمند ا اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع آنتن هوشمند سیستمی مرکب...