افزايش گين و دايركتيويته آنتن هاي ميكرواستريپ

افزايش گين و دايركتيويته آنتن هاي ميكرواستريپ

مقدمه: مواد Electromagnetic bandgap، ساختارهاي متناوب هستند كه از دي الكتريك ها، مواد فلزي يا تركيبي از مواد فلزي و دي الكتريكي، تشكيل شده اند. اين ساختار ها مي توانند از انتشارموج درجهات و فركانس هاي ويژه جلوگيري نمايند، بنابراين آنها مي توانند به عنوان فيلترهاي...