افزایش گین و دایرکتیویته آنتن های میکرواستریپ

افزایش گین و دایرکتیویته آنتن های میکرواستریپ

مقدمه: مواد Electromagnetic bandgap، ساختارهای متناوب هستند که از دی الکتریک ها، مواد فلزی یا ترکیبی از مواد فلزی و دی الکتریکی، تشکیل شده اند. این ساختار ها می توانند از انتشارموج درجهات و فرکانس های ویژه جلوگیری نمایند، بنابراین آنها می توانند به عنوان فیلترهای...