تحليل عملکرد دايورسيتی پلاريزاسيون در مخابرات و ترمینال موبایل

تحليل عملکرد دايورسيتی پلاريزاسيون در مخابرات و ترمینال موبایل

مقدمه درکانال های راديويي موبايل به ندرت LOS بين فرستنده و گيرنده وجود دارد ، بخصوص در محيط های داخلی که چنين سرويس هايي مورد احتياج است . بنابراين انتشار به طور قابل ملاحظه ای بوسيله چنـدمسيرگی صورت می گيرد و اين اثری منفی روی budget لينک دارد . استفاده از توان...