بررسی عملکرد آنتن های در جهت یابی رادیویی

بررسی عملکرد آنتن های در جهت یابی رادیویی

مقدمه جهت ياب راديويي يك تكنولوژي سري است كه مركب ازعلم و هنر است. اگرچه تكنولوژي DF قابليت هاي بسياري را در بر دارد، اما همچنين محدوديت هايي را ايجاد مي كند. بنابراين بسيار اهميت دارد كه خريداران در هنگام خريد با اطلاع كافي بتوانند تصميم گيري كنند.تكنيك DF از زمان...