منحني مشخصه ايزوكرونيك

چكيده مطالعه اثر پديده صاعقه بر شبكه‌هاي الكتريكي و تجهيزات حساس الكترونيكي و مخابراتي از اهميت بالائي برخوردار است. شناخت پديده صاعقه و اندازه‌گيري آن در ارائه روش‌هاي مناسب در امر حفاظت و طراحي مناسب شبكه‌هاي الكتريكي، تعيين سطوح هماهنگي عايقي و نيز مسائل مربوط به...