بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتنهای هوشمند

بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتنهای هوشمند

مقدمھ: با معرفی تلفن ھمراه، در اوایل دھھی ھشتاد میلادی بھ عنوان یک وسیلھ ارتباطی ھمگانی، سیر صعودی بھرهمندی از این گونھ سیستمھا با رشد ھمراه بود. با گسترش استفاده از سیستمھای مخابرات سیار و شبکھھای بیسیم، بخصوص در شھرھای بزرگ و مکان ھای پر رفت و آمد، مشکل کمبود ظرفیت...
طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

مقدمه : متامتریال های الکترومغناطیسی (MTMs) به صورت ساختارهای الکترومغناطیسی همگن موثر با خواص غیر معمول که در طبیعت یافت نمی شوند، تعریف می شوند. یک ساختار همگن موثر ساختاری است که اندازه متوسط سلول ساختمانی P خیلی کوچکتر از طول موج هدایتی است. موضوع MTM از سال 1967...