بهنگام سازي ضرایب وزنی آنتنهاي هوشمند

بهنگام سازي ضرایب وزنی آنتنهاي هوشمند

مقدمھ: با معرفي تلفن ھمراه، در اوایل دھھی ھشتاد میلادي بھ عنوان یک وسیلھ ارتباطي ھمگاني، سیر صعودي بھرهمندي از این گونھ سیستمھا با رشد ھمراه بود. با گسترش استفاده از سیستمھاي مخابرات سیار و شبکھھاي بيسیم، بخصوص در شھرھاي بزرگ و مکان ھاي پر رفت و آمد، مشکل کمبود ظرفیت...
طراحي و ساخت ساختارهاي متامتريال يك بعدي و دو بعدي براي جهتي كردن تشعشع آنتن ميكرواستريپ

طراحي و ساخت ساختارهاي متامتريال يك بعدي و دو بعدي براي جهتي كردن تشعشع آنتن ميكرواستريپ

مقدمه : متامتريال هاي الكترومغناطيسي (MTMs) به صورت ساختارهاي الكترومغناطيسي همگن موثر با خواص غير معمول كه در طبيعت يافت نمي شوند، تعريف مي شوند. يك ساختار همگن موثر ساختاري است كه اندازه متوسط سلول ساختماني P خيلي كوچكتر از طول موج هدايتي است. موضوع MTM از سال 1967...