آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح

آنتن هوشمند آرايه فازي مسطح

مقدمه: اخيراً آنتنهاي هوشمند براي افزايش كارايي سيستمهاي راديويي بي سيم بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. اين سيستمهاي آنتن شامل تكنيكهاي گسترده اي است كه موجب تقويت سيگنال دريافتي، تضعيف همة سيگنالهاي تداخلي و افزايش ظرفيت به صورت عمده مي شود. يك آنتن هوشمند متشكل از...