آنتن ريزنوار با اسلات بيضوي با كاربردهاي UWB

آنتن ريزنوار با اسلات بيضوي با كاربردهاي UWB

مقدمه: با مشخص شدن و تصويب قوانين مربوط به سيستمهايUWB در ايالات متحده در سال 2002 و نيز ديگر سيستمهاي مخابرات بيسيم، عرصه فعاليت براي محققان و طراحان آنتنهاي باند وسيع بيش از پيش گسترش يافت و از آن زمان تاكنون مقالات مختلفي در كنفرانسها و مجلات علمي معتبر دنيا در اين...