معرفی تئوری فازی و روش های کنترل تطبیقی وکنترلرهای فازی تطبیقی

معرفی تئوری فازی و روش های کنترل تطبیقی وکنترلرهای فازی تطبیقی

مقدمه: همانگونه آه ميدانيم، سيستم های فيزيکی پيچيده را يا اصًلاً نمیتوان مدل نمود و يا مدل سازی نادقيقی از سيستم خواهيم داشت و به عبارتی با مدل های رياضی نادقيق مواجه خواهيم بود چرا که مجبور به بسياری ساده سازی ها و ايدهآل سازی ها خواهيم بود. اين ساده سازی ها ما را...