معرفی تئوری فازی و روش های کنترل تطبیقی وکنترلرهای فازی تطبیقی

معرفی تئوری فازی و روش های کنترل تطبیقی وکنترلرهای فازی تطبیقی

مقدمه: همانگونه آه میدانیم، سیستم های فیزیکی پیچیده را یا اصًلاً نمیتوان مدل نمود و یا مدل سازی نادقیقی از سیستم خواهیم داشت و به عبارتی با مدل های ریاضی نادقیق مواجه خواهیم بود چرا که مجبور به بسیاری ساده سازی ها و ایدهآل سازی ها خواهیم بود. این ساده سازی ها ما را...