بررسی لایه مرزی و نیرو ضریب پسا در آنالیز درگ اصطکاکی _ پوسته ای در انتقال حرارت جابجایی اجباری مدل شناور در زیر آب

بررسی لایه مرزی و نیرو ضریب پسا در آنالیز درگ اصطکاکی _ پوسته ای در انتقال حرارت جابجایی اجباری مدل شناور در زیر آب

مقدمه: جريان سيال پيرامون اجسام غوطه ور در بسياري از رشته هاي مهندسي از جمله مسائل مهم به شمار ميرود.ممكن است جسم غوطه ور ثابت و سيال اطراف آن در جريان باشد و يا بر عكس ، سيال ساكن بوده ولي جسم غوطه ور در آن در حال حركت باشد، يا اينكه تركيبي از دو حالت فوق برقرار...
تحلیل و حل مسائل مربوط به دیوار های ساحلی و بررسی مبانی طراحی آنها

تحلیل و حل مسائل مربوط به دیوار های ساحلی و بررسی مبانی طراحی آنها

مقدمه در سالهاي اخیر به علت گرمایش روز افزون کره زمین و آب شدن یـخ هـاي قطبـی سـطح ابهـاي آزاد بـالا رفتـه وبسیاري از مناطق مسکونی و کشاورزي کره زمین در معرض تهدید زیر آب رفتن قرار گرفته است. این مساله نیاز بـهاستفاده از دیوارهاي ساحلی را بیشتر از گذشته نشان می دهد....