بررسی لایه مرزی و نیرو ضریب پسا در آنالیز درگ اصطکاکی _ پوسته ای در انتقال حرارت جابجایی اجباری مدل شناور در زیر آب

بررسی لایه مرزی و نیرو ضریب پسا در آنالیز درگ اصطکاکی _ پوسته ای در انتقال حرارت جابجایی اجباری مدل شناور در زیر آب

مقدمه: جریان سیال پیرامون اجسام غوطه ور در بسیاری از رشته های مهندسی از جمله مسائل مهم به شمار میرود.ممکن است جسم غوطه ور ثابت و سیال اطراف آن در جریان باشد و یا بر عکس ، سیال ساکن بوده ولی جسم غوطه ور در آن در حال حرکت باشد، یا اینکه ترکیبی از دو حالت فوق برقرار...
تحلیل و حل مسائل مربوط به دیوار های ساحلی و بررسی مبانی طراحی آنها

تحلیل و حل مسائل مربوط به دیوار های ساحلی و بررسی مبانی طراحی آنها

مقدمه در سالهای اخیر به علت گرمایش روز افزون کره زمین و آب شدن یـخ هـای قطبـی سـطح ابهـای آزاد بـالا رفتـه وبسیاری از مناطق مسکونی و کشاورزی کره زمین در معرض تهدید زیر آب رفتن قرار گرفته است. این مساله نیاز بـهاستفاده از دیوارهای ساحلی را بیشتر از گذشته نشان می دهد....