بررسی تشریحی- تکوینی ساقه و آنالیز میکرومورفولوژیک چوب افدرا (Ephedra pachyclada Boiss.)

فهرست مطالب فصل اول راسته Gnetales گروه کوچکی از گیاهان دانه­دار است که شامل سه جنس Gnetum, Welwitschia  وEphedra می­باشد. اعضای این راسته دارای چندین صفت مشابه نهاندانگان هستند، از جمله: عناصر وسل،­ رگبندی مشبک برگ و فرایند لقاح مضاعف(Arber & Parkin, 1907). جنس...