بررسی عملکرد و رفتار دیوار برشی فولادی و مدلسازی و تحلیل غیرخطی دیوار برشی فولادی بازشودار

بررسی عملکرد و رفتار دیوار برشی فولادی و مدلسازی و تحلیل غیرخطی دیوار برشی فولادی بازشودار

مقدمه: از آنجا که یک ساختمان چند طبقه باید قادر به جذب و تحمل بارهای ناشی از زلزله و بـاد باشـد وجـود سیستم های باربر جانبی مقاوم در آن ضروری می باشد. عوامل دخیل در انتخاب یک سیستم باربر جـانبیبخصوص، از ملاحظات معماری و زیبایی ساختمان تا مسائل اقتصادی مـی باشـد. از...