بررسی عملکرد و رفتار دیوار برشی فولادي و مدلسازي و تحلیل غیرخطی دیوار برشی فولادي بازشودار

بررسی عملکرد و رفتار دیوار برشی فولادي و مدلسازي و تحلیل غیرخطی دیوار برشی فولادي بازشودار

مقدمه: از آنجا که یک ساختمان چند طبقه باید قادر به جذب و تحمل بارهاي ناشی از زلزله و بـاد باشـد وجـود سیستم هاي باربر جانبی مقاوم در آن ضروري می باشد. عوامل دخیل در انتخاب یک سیستم باربر جـانبیبخصوص، از ملاحظات معماري و زیبایی ساختمان تا مسائل اقتصادي مـی باشـد. از...