آنالیز و تحلیل زیرساختهای حمل و نقل ، اینترمدال و سرمایه گذاری مرتبط دربرنامه ریزی بلند مدت ( استراتژیک)

مقدمه سیر تحول حمل و نقل و تاریخچه آن از دورانی است که بشر خود را شناخت و هیچگونه وسیله ای برای حمل و نقل نمی شناخت و خودش حمل و نقل را انجام می داد . بعد از آن کشیدن کالا بوسیله چوب و بر دوش گرفتن و هر امکانی که داشته استفاده کرد سپس با بکار گرفتن و اهلی کردن حیوانات...