روش اسپلاین غیرچندجمله ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات فصل حاضر به ارائه تعاریف و مفاهیمی می‌پردازد که در سراسر تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند. ابتدا تعاریفی از آنالیز عددی[1] و درونیابی[2] ارائه می‌شود. سپس تعاریفی از معادلات دیفرانسیل[3] که به جهت تجزیه و تحلیل مسائل حساب تغییرات[4]...