افزایش کیفیت مقاطع لرزه¬ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

افزایش کیفیت مقاطع لرزه¬ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

فهرست مطالب فصل اول لرزه¬نگاری مطالعه علمی گسترش امواج الاستیک در زمین می¬باشد و به عنوان یکی از شاخه-های ژئوفیزیک شناخته می¬شود. از آنجا که امکان دسترسی به لایه¬ها و ساختارهای درون زم در این فصل پس از بررسی روش برانبارش متداول نقطه میانی مشترک در ادامه مباحث مطرح شده...