بررسی عملکرد ترانسفورماتورهاي اندازه گیري ولتاژ و جریان در شرایط هـارمونیکی

بررسی عملکرد ترانسفورماتورهاي اندازه گیري ولتاژ و جریان در شرایط هـارمونیکی

چکیده CT هایی که به منظور اهداف اندازهگیري به کار گرفته میشوند باید بسیار دقیق و حساس باشـند زیـرا نقش مهمی در محاسبه تعرفه بازي میکنند. درسالیان گذشته ، جریان در مدارهاي توزیـع غالبـاً بـه صـورت سینوسی مشاهده میشد اما در حال حاضر بسیاري از بارها مانند یکسوسازها ،...
هارمونیک‌ها و اثرات آن‌ها در شبکه قدرت و موتورها

هارمونیک‌ها و اثرات آن‌ها در شبکه قدرت و موتورها

چکیده امروزه باتوجه به رشد روز افزون صنعت برق و پیچیدگی آن بحث طول عمر و سلامتی تجهیزات برقی خصوصاَ دستگاه هایی که قیمت بالایی دارند، مهم است. یکی از محورهای اساسی در ایمن سازی وسایل برقی در مقابل خرابی، مقابله با مفهومی به نام هارمونیک است. موضوع این پروژه بررسی...