رویکرد مهندسی ارزش و منافع آن در معادن

مقدمه ارزش مفهوم جدیدي نیست و از بدو خلقت بشر استفاده می شده است. ارسطو بیش از 2000 سال قبلاز هفت دسته ارزش نام برده است: ارزش اقتصادي، ارزشمعنوي، ارزش زیبایی، ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، ارزش مذهبی و ارزشقضایی. یکی از مشکلات، معانی مختلفی است که براي ((ارزش))وجود دارد....