رویکرد مهندسی ارزش و منافع آن در معادن

مقدمه ارزش مفهوم جدیدی نیست و از بدو خلقت بشر استفاده می شده است. ارسطو بیش از 2000 سال قبلاز هفت دسته ارزش نام برده است: ارزش اقتصادی، ارزشمعنوی، ارزش زیبایی، ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، ارزش مذهبی و ارزشقضایی. یکی از مشکلات، معانی مختلفی است که برای ((ارزش))وجود دارد....