آنالیز مدل تراوش در بدنه سدهای خاکی با نرم افزار MSEEPو مطالعه موردی تراوش پیش بینی نشده در بازوی خاکی سد 15 خرداد

مقدمه: در این پایان نامه مسئله تراوشی از بازوی خاکی سد پانزده خرداد به دلیل ضرورت مسئله که پس از آبگیری مخزن سد به وجود آمد مورد بررسی قرار گرفته است و شامل آنالیز تراوش با استفاده از مدلهای ریاضی و تحلیل کامپیوتری آن وبررسی نتایج وسایل اندازه گیری تصعب شده در محلی و...