کاربرد تئوری قابلیت اعتماد در بررسی وضعیت سازه هاي بتن مسلح تحت اثر خوردگی

  چکیده   ارزیابی شرایط موجود و اثرات اضمحلال در پلهاي بتن مسلح تصمیمات مدیریتی از قبیل بازرسی نگهداري و تعمیر را قویا تحت تاثیر قرار می دهد. به علت عوامل متعدد عدم قطعیت در مدلهاي اضمحلال، یک رویکرد احتمالاتی برا ي این امر مناسب می باشد.آنالیز قابلیت اعتماد شامل...