کاربرد تئوری قابلیت اعتماد در بررسی وضعیت سازه های بتن مسلح تحت اثر خوردگی

  چکیده   ارزیابی شرایط موجود و اثرات اضمحلال در پلهای بتن مسلح تصمیمات مدیریتی از قبیل بازرسی نگهداری و تعمیر را قویا تحت تاثیر قرار می دهد. به علت عوامل متعدد عدم قطعیت در مدلهای اضمحلال، یک رویکرد احتمالاتی برا ی این امر مناسب می باشد.آنالیز قابلیت اعتماد شامل...