اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه یکصد هزارم رونیز

اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه یکصد هزارم رونیز

مقدمه اساس و زیر بنای هر عملیات اکتشافی با هدف کشف نواحی با پتانسیل معدنی، اکتشافات ناحیه ای در مقیاس :100.000می باشد. برای رسیدن به این مقصود از تمامی روش های ژئو شیمیایی و اطلاعات ماهواره ای بهره گرفته می شود. نقشه برداری ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای که در این پروژه...