اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه یکصد هزارم رونیز

اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه یکصد هزارم رونیز

مقدمه اساس و زیر بناي هر عملیات اکتشافی با هدف کشف نواحی با پتانسیل معدنی، اکتشافات ناحیه اي در مقیاس :100.000می باشد. براي رسیدن به این مقصود از تمامی روش هاي ژئو شیمیایی و اطلاعات ماهواره اي بهره گرفته می شود. نقشه برداري ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه اي که در این پروژه...