بررسی ویژگیهای پارچه پنبه ای حاوی نانورس روی

بررسی ویژگیهای پارچه پنبه ای حاوی نانورس روی

مقدمه در سالهای اخیر نانو تکنولوژی و استفاده از نانو مواد در نساجی بویژه در بخش تکمیل کاربرد فراوانی یافته است. نانو مواد ممکن است به صورت نانو ذرات یا صفحات نانو موجود باشد. این مواد حداقل از یک جهت در ابعاد 1 تا 100 نانومتر هستند. با کاهش اندازه ذرات میزان پوشش سطحی...