تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هوای مرطوب و انرژی خورشید

فهرست مطالب  فصل اول مقدمه آب منشأ حيات و سر‌چشمه زندگي است. يکي از راه‌هاي توسعه کشور‌ها استفاده بهينه از منابع طبيعي خدادادی می‌باشد. از منابع بسيار مهم و حياتي که در زندگي روزمره انسان‌ها، کشور‌ها و تداوم توليدات نقش فوق‌العاده دارد، منابع آبي است. آب ماده حیاتی...
شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی دشت ايج با استفاده از نرم‌افزار GMS

شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی دشت ايج با استفاده از نرم‌افزار GMS

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه آب مایه حیات و فراوان‌ترین ماده مرکب برروی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، می‌باشد. بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع)؛ با وجود این حجم عظیم آب، تنها 2% از...
بازارحراج خدمات جانبي برق

بازارحراج خدمات جانبي برق

مقدمه چندي است که بازارهاي مخلتف براي مبادله انرژي الکتریکی، خدمات انتقال و خـدمات جـانبیمرتبط با انرژي نظیر رزرو انرژي الکتریکی، توان راکتیو، کنترل فرکانس و … در گوشـه و کنـار دنیـا رواجپیدا کرده است. منظور از شکل گیري بازار، به وجود آمدن ساز و کاري براي خرید...