شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با استفاده از نرم‌افزار GMS

شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با استفاده از نرم‌افزار GMS

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه آب مایه حیات و فراوان‌ترین ماده مرکب برروی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، می‌باشد. بیش از ۷۰٪ سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰ میلیون از ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع)؛ با وجود این حجم عظیم آب، تنها 2% از...
بازارحراج خدمات جانبی برق

بازارحراج خدمات جانبی برق

مقدمه چندی است که بازارهای مخلتف برای مبادله انرژی الکتریکی، خدمات انتقال و خـدمات جـانبیمرتبط با انرژی نظیر رزرو انرژی الکتریکی، توان راکتیو، کنترل فرکانس و … در گوشـه و کنـار دنیـا رواجپیدا کرده است. منظور از شکل گیری بازار، به وجود آمدن ساز و کاری برای خرید...