شکست و خستگی در چرخ دنده ها

شکست و خستگی در چرخ دنده ها

مقدمه همانطوریکه میدانیم مبنای کار دستگاه های مکانیکی بر حرکت نهاده شده است در این دستگاهها مکانیزم های متعددی برای تولید ، انتقال و تبدیل حرکت وجود دارد برای هر یک از موارد مذکور مکانیزم های ویژه ای وجود دارد که با لحاظ کردن شرایط کاری، صرفه اقصادی و منبع انرژی موجود...