شکست و خستگی در چرخ دنده ها

شکست و خستگی در چرخ دنده ها

مقدمه همانطوريكه ميدانيم مبناي كار دستگاه هاي مكانيكي بر حركت نهاده شده است در اين دستگاهها مكانيزم هاي متعددي براي توليد ، انتقال و تبديل حركت وجود دارد براي هر يك از موارد مذكور مكانيزم هاي ويژه اي وجود دارد كه با لحاظ كردن شرايط كاري، صرفه اقصادي و منبع انرژي موجود...