آناليز آماری پارامترهای خط بر روی كارایی اتصالات در GSI

آناليز آماری پارامترهای خط بر روی كارایی اتصالات در GSI

چکیده با پیشرفت تکنولوژی و کوچکتر شدن ابعاد در مدارهای مجتمع،تاثیر اتصالات و تغییرات در مشخصات آن بر رفتار مدار بیشتر خواهد شد. به صورت تاریخی آنالیز بدترین حالت در این سیستم ها استفاده شده است در حالی که بسیاری از این موارد خط ها از یکدیگر مستقل نیستند. تحلیل ها نشان...