آنالیز آماری پارامترهای خط بر روی کارایی اتصالات در GSI

آنالیز آماری پارامترهای خط بر روی کارایی اتصالات در GSI

چکیده با پیشرفت تکنولوژی و کوچکتر شدن ابعاد در مدارهای مجتمع،تاثیر اتصالات و تغییرات در مشخصات آن بر رفتار مدار بیشتر خواهد شد. به صورت تاریخی آنالیز بدترین حالت در این سیستم ها استفاده شده است در حالی که بسیاری از این موارد خط ها از یکدیگر مستقل نیستند. تحلیل ها نشان...