آنالیز آماری پارامترهای خط بر روی کارایی اتصالات در GSI

آنالیز آماری پارامترهای خط بر روی کارایی اتصالات در GSI

چکیده با پیشرفت تکنولوژی و کوچکتر شدن ابعاد در مدارهای مجتمع،تاثیر اتصالات و تغییرات در مشخصات آن بر رفتار مدار بیشتر خواهد شد. به صورت تاریخی آنالیز بدترین حالت در این سیستم ها استفاده شده است در حالی که بسیاری از این موارد خط ها از یکدیگر مستقل نیستند. تحلیل ها نشان...

اثرضرایب ترک خوردگی برتحلیل و طراحی دیوارهای برشی در سازه های بتنی

چکیده: دیوارهای برشی بتنی از سیستم های سازه ای مؤثر در مقابله با نیروهای جانبی ،نظیر باد و زلزله هستند.رفتار سازه ای این دیوارها به طور قابل توجه ای متأثر از بروز وگسترش ترک در بتن می باشد. در این تحقیق اثرات تغییر سختی دیوارهای برشی ،در تحلیل و طراحی آن ها بررسی...