آشنایی با سکوهای دریایی و انواع رفتار غیرخطی در این سازه ها(تحلیل دینامیکی افزاینده، تحلیل استاتیکی غیرخطی،و…)

آشنایی با سکوهای دریایی و انواع رفتار غیرخطی در این سازه ها(تحلیل دینامیکی افزاینده، تحلیل استاتیکی غیرخطی،و…)

مقدمه : سکوهای ثابت فلزی دریایی یکی از انواع سکوهای دریایی می باشند که برای مقاصد مختلف نفتی مورد استفاده قرار می گیرند . استاندارد API برای طراحی لرزه ای سازه های یاد شده دو سطح از زلزله را در نظر می گیرد که این دو سطح از زلزله بنامهای زلزله سطح مقاومت وشکل پذیری...