آشنايي با سكوهاي دريايي و انواع رفتار غيرخطي در این سازه ها(تحليل ديناميكي افزاينده، تحليل استاتيكي غيرخطي،و…)

آشنايي با سكوهاي دريايي و انواع رفتار غيرخطي در این سازه ها(تحليل ديناميكي افزاينده، تحليل استاتيكي غيرخطي،و…)

مقدمه : سكوهاي ثابت فلزي دريايي يكي از انواع سكوهاي دريايي مي باشند كه براي مقاصد مختلف نفتي مورد استفاده قرار مي گيرند . استاندارد API براي طراحي لرزه اي سازه هاي ياد شده دو سطح از زلزله را در نظر مي گيرد كه اين دو سطح از زلزله بنامهاي زلزله سطح مقاومت وشكل پذيري...