تشخیص اثر انگشت

تشخیص اثر انگشت

مقدمه: تشخيص اثر انگشت يكي از مهم ترين امور در شناسائي هويت انسانها است. روشهاي گوناگوني براي دسته بندي وتشخيص اين تصاوير بيان شده است. از جمله روشهاي تشخيص، استفاده از نقاط جزئي هر اثر انگشت مي باشد. ولي به دليل وجود مشكلاتي مانند نويز، انسدادو خوردگي امكان از بين...