تشخیص اثر انگشت

تشخیص اثر انگشت

مقدمه: تشخیص اثر انگشت یکی از مهم ترین امور در شناسائی هویت انسانها است. روشهای گوناگونی برای دسته بندی وتشخیص این تصاویر بیان شده است. از جمله روشهای تشخیص، استفاده از نقاط جزئی هر اثر انگشت می باشد. ولی به دلیل وجود مشکلاتی مانند نویز، انسدادو خوردگی امکان از بین...