استفاده از تبدیل موجک در دسته بندی بافت

استفاده از تبدیل موجک در دسته بندی بافت

مقدمه مبحث دسته بندی بافت یکی از حوزه های مهم و پایه ای پردازش تصویر اسـت کـه در سـالیان اخیـرمورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است [1]-[4] و مزرهای کاربرد آن بـه طـور چشـمگیری در حـالگسترش است. بافت ها اجزای اصلی تشکیل دهنده محیط اطراف ما هسـتند ؛ بـ ه طـوری کـه...