استفاده از تبدیل موجک در دسته بندی بافت

استفاده از تبدیل موجک در دسته بندی بافت

مقدمه مبحث دسته بندي بافت يكي از حوزه هاي مهم و پايه اي پردازش تصوير اسـت كـه در سـاليان اخيـرمورد توجه محققان زيادي قرار گرفته است [1]-[4] و مزرهاي كاربرد آن بـه طـور چشـمگيري در حـالگسترش است. بافت ها اجزاي اصلي تشكيل دهنده محيط اطراف ما هسـتند ؛ بـ ه طـوري كـه...