بررسي آناليز پيامد تانك آمونياك پتروشيمي كرمانشاه

بررسي آناليز پيامد تانك آمونياك پتروشيمي كرمانشاه

مقدمه همه ساله به علت عدم توجه به نكات، مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به ايمني و بازبينيهاي به موقع شاهد حوادثي در برخي از نقاط مختلف دنيا چه از بعد مالي، جاني و يا هر دو هستيم. در اين ميان شايد بزرگترين خسارات تاكنون گريبان گير صنايع به خصوص صنايع شيميايي بوده كه از...