بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

مقدمه همه ساله به علت عدم توجه به نکات، مقررات و دستورالعمل های مربوط به ایمنی و بازبینیهای به موقع شاهد حوادثی در برخی از نقاط مختلف دنیا چه از بعد مالی، جانی و یا هر دو هستیم. در این میان شاید بزرگترین خسارات تاکنون گریبان گیر صنایع به خصوص صنایع شیمیایی بوده که از...