كليات حمل و نقل هوايي ايران و مبانی مدیریت اقتصادی آن و پيش بيني در حمل و نقل هوايي و مدل سازی آن برای صنعت حمل نقل هوایی ایران

كليات حمل و نقل هوايي ايران و مبانی مدیریت اقتصادی آن و پيش بيني در حمل و نقل هوايي و مدل سازی آن برای صنعت حمل نقل هوایی ایران

مقدمه كشور ايران به همان ترتيب كه در طول تاريخ به عنوان بزرگراه ارتباطي شرق و غرب دنيا مطرح بوده است امروزه نيز مي تواند امكان ايجاد پل ارتباطي بين شرق و غرب دنيا را فراهم كند. موقعيت جغرافيايي بسيار حساس و تعيين كننده ي كشور پهناوري چون ايران تقريباً منحصر به فرد...