کلیات حمل و نقل هوایی ایران و مبانی مدیریت اقتصادی آن و پیش بینی در حمل و نقل هوایی و مدل سازی آن برای صنعت حمل نقل هوایی ایران

کلیات حمل و نقل هوایی ایران و مبانی مدیریت اقتصادی آن و پیش بینی در حمل و نقل هوایی و مدل سازی آن برای صنعت حمل نقل هوایی ایران

مقدمه کشور ایران به همان ترتیب که در طول تاریخ به عنوان بزرگراه ارتباطی شرق و غرب دنیا مطرح بوده است امروزه نیز می تواند امکان ایجاد پل ارتباطی بین شرق و غرب دنیا را فراهم کند. موقعیت جغرافیایی بسیار حساس و تعیین کننده ی کشور پهناوری چون ایران تقریباً منحصر به فرد...