مکان یابی پارکینگ شهری

مکان یابی پارکینگ شهری

مقدمه تقاضاي حمل و نقل، يك تقاضاي مشتق شده است. بدين مفهوم كه براساس نيازهاي جامعـه شهري، كاربري هاي مختلف در قالب مجموعه فعاليتهاي خدماتي، تسهيلاتي، مسكوني، اداري و غيـرهدر سطح شهرها شكل گرفته و مردم براي رفع نيازهاي خود مجبور به توليد سفرهايي به سوي مقاصد داراي...