مکان یابی پارکینگ شهری

مکان یابی پارکینگ شهری

مقدمه تقاضای حمل و نقل، یک تقاضای مشتق شده است. بدین مفهوم که براساس نیازهای جامعـه شهری، کاربری های مختلف در قالب مجموعه فعالیتهای خدماتی، تسهیلاتی، مسکونی، اداری و غیـرهدر سطح شهرها شکل گرفته و مردم برای رفع نیازهای خود مجبور به تولید سفرهایی به سوی مقاصد دارای...