شبيه سازي راكتورهاي حلقوي هوايي با استفاده از ديناميك محاسباتي  سيال

شبيه سازي راكتورهاي حلقوي هوايي با استفاده از ديناميك محاسباتي سيال

مقدمه: راكتورهاي P حلقويP 1 بالا رنبده هوا بطور عمومي در صنعت شيميايي و بيولوژيكي براي حمل كردن راكتورهاي آرام مثل اكسيداسيون ها و كلردار شدن ها مورد استفاده قرار مي گيرد يك راكتور بالا رنبده هوا از يك حباب تبديل شده است اين نوع راكتور شامل سه بخش مجزا يعني بر...