شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی  سیال

شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیال

مقدمه: راکتورهای P حلقویP 1 بالا رنبده هوا بطور عمومی در صنعت شیمیایی و بیولوژیکی برای حمل کردن راکتورهای آرام مثل اکسیداسیون ها و کلردار شدن ها مورد استفاده قرار می گیرد یک راکتور بالا رنبده هوا از یک حباب تبدیل شده است این نوع راکتور شامل سه بخش مجزا یعنی بر...