بررسی ویژگی های کارخانه سیمان مدرن وبررسی روش های بهبود راندمان کوره های دوار سیمان

بررسی ویژگی های کارخانه سیمان مدرن وبررسی روش های بهبود راندمان کوره های دوار سیمان

مقدمه 1- سیمان چیست؟ سیمان گردی است نـرم، جـاذب آب و چـسباننده خـرده سـنگ کـه اساسـاً مرکـب اسـت از ترکیبـاتپخته شده اکسید کلسیم با اکسید سیلیس و اکسید آلومینیوم و اکسید آهن. ملات این گرد قادر اسـت بـه مـرور در مجـاورت هـوا یـا در زیـر آب سـخت شـده و ضـمن داشـتنثبــات...