بررسی ویژگی های کارخانه سیمان مدرن وبررسی روش های بهبود راندمان کوره های دوار سیمان

بررسی ویژگی های کارخانه سیمان مدرن وبررسی روش های بهبود راندمان کوره های دوار سیمان

مقدمه 1- سيمان چيست؟ سيمان گردي است نـرم، جـاذب آب و چـسباننده خـرده سـنگ كـه اساسـاً مركـب اسـت از تركيبـاتپخته شده اكسيد كلسيم با اكسيد سيليس و اكسيد آلومينيوم و اكسيد آهن. ملات اين گرد قادر اسـت بـه مـرور در مجـاورت هـوا يـا در زيـر آب سـخت شـده و ضـمن داشـتنثبــات...