بررسي تأثيرپيش بارگذاري بر روي عضو سازه جاكت حين ضربه كشتي

بررسي تأثيرپيش بارگذاري بر روي عضو سازه جاكت حين ضربه كشتي

مقدمه استوانه هاي فولادي كاربرد وسيعي در صنعت و سازه هاي فراساحلي دارند،كه اين عمدتاً به سبب عملكرد خوب آنها تحت بار محوري، مقاومت كمتر آنها در برابر جريان سيال و كاركردن آسان با آنها در مراحل ساخت و انتقال مي باشد. اين اعضاي لوله اي عموماً در معرض بارهاي تصادفي در...