بررسی تأثیرپیش بارگذاری بر روی عضو سازه جاکت حین ضربه کشتی

بررسی تأثیرپیش بارگذاری بر روی عضو سازه جاکت حین ضربه کشتی

مقدمه استوانه های فولادی کاربرد وسیعی در صنعت و سازه های فراساحلی دارند،که این عمدتاً به سبب عملکرد خوب آنها تحت بار محوری، مقاومت کمتر آنها در برابر جریان سیال و کارکردن آسان با آنها در مراحل ساخت و انتقال می باشد. این اعضای لوله ای عموماً در معرض بارهای تصادفی در...