ارزيابي اقتصادي احداث و نگهداري راههاي روستايي

مقدمه راه به عنوان يكي از عوامل مهم زيربنايي براي توسعه اقتصادي كشورها شناخته شده است . به نظر بسياري از صاحبنظران در جوامع پيشرفته و در حال توسعه ، راه يكي از كليدهاي درهاي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي است . اين بخش زيربنائي علاوه برايجاد اشتغال ، موجب توسعه و رشد...